Laddar...

Stäng

Öppettider idag

torsdag 10.00-19.00

Öppettider

Mån - Fredag 10.00-19.00
Lördag 10.00-16.00
Söndag 11.00-16.00

Dataskyddspolicy Born Fashion

Den 25:e maj 2018 träder Europeiska Unionens och Europaparlamentets Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Förordningen tillämpas som lag i samtliga medlemsländer i unionen samt inom EES med syftet att stärka privatpersoners integritet och skydd av personuppgifter.
Born Fashion lägger stor vikt vid din personliga integritet och ditt enskilda skydd av personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi inom Born Fashion behandlar dina personuppgifter och din personliga information. Den beskriver våra skyldigheter och dina rättigheter så att du ska känna dig trygg.
Har Du frågor kring något innehåll är Du självklart välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Brännborns i Ängelholm AB, org nr 556312-7256 (nedan kallat Born Fashion), info@bornfashion.se, 0431-44 98 20

Ansvarig Dataskydd: Henrik Anderberg, henrik@bornfashion.se
Personuppgifter som inhämtas samt ändamål med dessa, i samband med medlemskap i Bornfashion Kundklubb.

Syfte:

  • För att kunna administrera ditt medlemskap i Bornfashion kundklubb
  • För att kunna hantera erbjudanden samt utskick av nyhetsbrev.

 

Behandlingar som utförs:

  • Säkerställande av identitet och ålder.
  • Upprättande av korrekta och uppdaterade uppgifter.
  • Utskick av nyhetsbrev.
  • Skapande av medlemserbjudanden.
  • Inbjudan till kundträffar.

 

Typer av personuppgifter:

  • Namn.
  • Namn.
  • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonuppgifter).

Laglig grund: Samtycke. Ovan uppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal om medlemskap i Bornfashion Kundklubb. Om samtycke om behandling inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och tvingas därför neka Dig medlemskap.

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas från medlemmens sida.

Behandlade personuppgifter och Bornfashions användning av dessa.

Bornfashion lagrar personuppgifter för att kunna hantera medlemskap i kundklubben samt för att administrera utskick och erbjudanden.

Bornfashion lämnar inte ut personuppgifter till land utanför EU. Däremot kan Bornfashion överlämna personuppgifter till annan inom EU, t ex andra bolag inom samma koncern som Bornfashion). Sådana bolag kan komma att behandla dina uppgifter i syfte att tillhandahålla erbjudanden och marknadsföring kring produkter och tjänster som kan intressera dig. Personuppgifter kan komma att lämnas ut för behandling för Bornfashions räkning genom ett s k personuppgiftsbiträde. I sådant fall kommer ett skriftligt avtal upprättas för att reglera personuppgiftsbiträdets hantering av personuppgifterna och personuppgiftsbiträdet kommer inte ha rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter personuppgiftsbiträdet åtagit sig mot Bornfashion. Ett exempel på detta är när inhandlade kläder skickas till sömmerska för upplägg, justering mm.

Lagringstid

Är kunden medlem i Bornfashion Kundklubb lagras uppgifterna till dess att Kunden aktivt väljer att avsluta sitt medlemskap.

I den utsträckning Bornfashion enligt lag eller myndighetsföreskrift är skyldig att spara uppgifter under längre tid än vad som anges ovan, sparas uppgifterna i enlighet därmed.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Kunder som anmält sig till Bornfashions kundklubb har frivilligt lämnat sitt samtycke till de villkor som gäller samt till behandling av personuppgifter.

Kunden har rätt att återkalla sitt samtycke. Återkallelse av samtycke sker genom att kontakta Bornfashion via ovan angivna dress, e-post eller telefonnummer. En återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades. En återkallelse kan emellertid medföra att Kundens medlemskap i Bornfashion Kundklubb avslutas.

Kundens tillgång till personuppgifter

Kunden har rätt att kontakta Bornfashion för att få information om vilka personuppgifter om Kunden som behandlas av Bornfashion och för vilka ändamål behandlingen sker, vilket sker genom att kontakta Bornfashion via ovan angiven adress, e-post eller telefonnummer. Kunden har vidare rätt att begära att personuppgifter ska rättas eller tas bort eller att behandlingen av personuppgifter ska begränsas eller helt upphöra.

Kunden är dock medveten om att en begäran om borttagning av uppgifter eller begränsning av behandlingen av personuppgifter kan medföra att Kundens möjligheter att få information om evenemang, kundkvällar mm blir begränsade eller helt bortfaller.

Klagomål till Datainspektionen

Vid klagomål på Bornfashions behandling av personuppgifter kan Datainspektionen kontaktas. Besök www.datainspektionen.se för mer information eller kontakta Datainspektionen via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se eller på telefon 08-657 61 00.